logo-hepa-merz
Hepa-Merz® poprawia jakość życia
< Powrót
Doustna terapia z zastosowaniem L-ornityny L-asparaginianu (LOLA) poprawia jakość życia zależną od zdrowia pacjentów z marskością wątroby i encefalopatią wątrobową: otwarte, prospektywne, wieloośrodkowe badanie obserwacyjne

Oral L-ornithine L-aspartate improves health-related quality of life in cirrhotic patients with hepatic encephalopathy: an open-label, prospective, multicenter observational study.
Ong JP, Oehler G, Kruger-Jansen C et al.
Clin Drug Investig. 2011; 31(4): 213-20

Rodzaj badania

 • Prospektywne, wieloośrodkowe, otwarte badanie obserwacyjne

Cel badania

 • Ocena wpływu terapii L-ornityny L-asparaginianem (LOLA) na jakość życia zależną od zdrowia (HRQoL – health-related quality of life) pacjentów z marskością wątroby i encefalopatią wątrobową (EW)
 • Ocena bezpieczeństwa terapii L-ornityny L-asparaginianem u pacjentów z encefalopatią wątrobową

Grupa badana

 • n=191 pacjentów z marskością wątroby i EW leczonych ambulatoryjnie

Interwencja terapeutyczna

 • L-ornityny L-asparaginian (produkt Hepa-Merz® firmy Merz Pharmaceuticals GmbH) w dawce 18 g/dobę (3 x 6g) w postaci roztworu doustnego
 • Czas trwania badania: 8 tygodni

Parametry oceny

 • Zmiana HRQoL – health-related quality of life (jakość życia zależna od zdrowia) oceniana przez pacjentów za pomocą CLDQ-D – Chronic Liver Disease Questionnaire
 • Zmiana stopnia nasilenia objawów związanych z marskością/encefalopatią wątrobową
 • Zmiana stopnia nasilenia choroby oceniana za pomocą zmodyfikowanej skali CGI-S - Clinical Global Impression-Severity
 • Zmiana stopnia nasilenia choroby oceniana za pomocą zmodyfikowanej skali CGI-I - Clinical Global Impression-Improvement

Wyniki badania
Po 8 tygodniach leczenia L-ornityny L-asparaginianem (produkt Hepa-Merz®):

 • Znaczna poprawa we wszystkich domenach HRQoL, szczególnie w domenach: zmęczenie - 67,5%, objawy brzuszne – 50,8%, zaburzenia emocjonalne – 42,0%; średnia poprawa w skali CLDQ-D z 3,5 ±1,03 przed rozpoczęciem badania do 5,04 ±0,93 w momencie zakończenia badania
 • Poprawa w zakresie nasilenia wszystkich objawów EW, szczególnie w zakresie zmęczenia, jakości snu oraz zaburzeń koncentracji
 • Ogólna ocena dokonana przez lekarzy: u 70% pacjentów poprawa w stopniu „bardzo dobrym” lub „dobrym”
 • Samoocena dokonana przez pacjentów korelowała z oceną dokonaną przez lekarzy
 • Tolerancja leku została oceniona jako „bardzo dobra” lub „dobra” u 97,8% pacjentów
 • Nie odnotowano wystąpienia działań niepożądanych leku

Podsumowanie
Doustna terapia L-ornityny L-asparaginianem (LOLA) – lek Hepa-Merz® firmy Merz Pharmaceuticals – pacjentów z marskością wątroby i encefalopatią wątrobową znacząco wpłynęła na poprawę jakości życia zależnej od zdrowia (HRQoL) i była dobrze tolerowana przez 98% pacjentów.

table_ong_01
table_ong_02