logo-hepa-merz
Minimalna encefalopatia wątrobowa (MEW) – badanie porównawcze
< Powrót
Randomizowane badanie porównujące skuteczność laktulozy, probiotyków oraz L-ornityny L-asparaginianu (LOLA) w leczeniu minimalnej encefalopatii wątrobowej

A randomized controlled trial comparing lactulose, probiotics and L-ornithine L-aspartate in treatment of minimal hepatic encephalopathy.
Mittal VV, Sharma BC, Sharma P et al.
Eur J Gastroenterol Hepatol. 2011; 23(8): 725-32

Rodzaj badania

 • Prospektywne, randomizowane badanie porównawcze

Cel badania

 • Porównanie skuteczności laktulozy, probiotyków oraz L-ornityny L-asparaginianu (LOLA) w leczeniu minimalnej (subklinicznej) encefalopatii wątrobowej (MEW)
 • Ocena wpływu terapii na jakość życia zależną od zdrowia (HRQoL – health-related quality of life) ocenianą za pomocą kwestionariusza Sickness Impact Profile (SIP)

Grupa badana

 • n=160 pacjentów z marskością wątroby i MEW
table_mittal_01

Interwencja terapeutyczna

 • n=40: L-ornityny L-asparaginian (LOLA) 18g/d (3 x 6g) w postaci roztworu doustnego
 • n=40: laktuloza 30-60 ml/dobę
 • n=40: probiotyki 2 razy na dobę
 • n=40: bez leczenia
 • Czas trwania badania: 3 miesiące

Parametry oceny

 • Stężenie amoniaku we krwi tętniczej
 • Występowanie MEW (ocena za pomocą baterii testów psychometrycznych)
 • HRQoL – health-related quality of life (jakość życia zależna od zdrowia) oceniana za pomocą kwestionariusza Sickness Impact Profile (SIP)

Wyniki badania

Po 3 miesiącach leczenia:

 • Istotne statystycznie zmniejszenie stężenia amoniaku we krwi tętniczej w grupach otrzymujących leczenie, większe niż w grupie pozostającej bez leczenia (LOLA: -9,61 ±9,3 µmol/l, Laktuloza: -8,47 ±5,8 µmol/l, Probiotyki: -7,31 ±7,9 µmol/l, bez leczenia: -0,52 ±7,8 µmol/l); p<0,001.
 • Znacznie większy odsetek pacjentów, u których nie stwierdzono MEW w grupach otrzymujących leczenie niż w grupie pozostającej bez leczenia – odpowiednio: LOLA 35%, Laktuloza 47,5%, Probiotyki 35%, bez leczenia 10%; p=0,006.
 • Istotna statystycznie poprawa HRQoL w grupach otrzymujących leczenie, większa niż w grupie pozostającej bez leczenia (LOLA: 7,33 ±3,8; Laktuloza: 6,98 ±4,1; Probiotyki: 6,24 ±3,4; bez leczenia: 1,05±2,6); p<0,001.

Podsumowanie
L-ornityny L-asparaginian (LOLA), laktuloza oraz probiotyki istotnie zmniejszają odsetek pacjentów z MEW oraz poprawiają zależną od zdrowia jakość życia (HRQoL) pacjentów z marskością wątroby i encefalopatią wątrobową.
L-ornityny L-asparaginian (LOLA) w największym stopniu obniża stężenie amoniaku we krwi – głównego czynnika odpowiadającego za występowanie objawów psychicznych i neurologicznych (encefalopatii wątrobowej) u chorych z marskością wątroby.